Saturday, January 23, 2010

vv 11-20

So ok Madinah means Ascendant, Rising and then land of the so the East but up and down are symbols here

ܘܥܒܕܘ ܥܡܝ ܚܘܪܩܢܐ . ܘܟܬܒܘܗܝ ܒܠܒܝ ܕܠܐ ܢܬܛܢܐ

11 They indentured me to the Dogma and wrote it in my heart so that I did not by repetition by heart it
ܘܐܢ ܬܚܘܬ ܠܓܘ ܡܨܪܝܢ : ܘܬܚܬܝܗ ܠܡܪܓܢܝܬܐ ܗܕܐ
12 Whether below or within Egypt descend thou for the pearl of integration
ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ ܒܓܘ ܝܡܐ : ܚܕܪܘܗܝ ܕܚܘܝܐ ܣܝܩܐ
13 she is there amidst the sea compassed by a hissing snake
ܬܠܒܫܝܗ ܠܙܗܝܬܟ : ܘܠܛܘܓܟ ܕܢܠܝܗ ܡܢܚ
14 Thus chainmailed in Shining with robe Resting in Peace upon it
ܘܢܡ ܐܚܘܟ ܬܪܝܢܢ : ܝܪܘܬܝ ܒܡܠܟܘܬܢ ܬܗܘܐ ܫܓܕܬ ܡܕܢܚܐ ܢܚܬܬ
15 With your pair-wise brother you will be an heir in our kingdom.
ܫܓܕܬ ܡܕܢܚܐ ܢܚܬܬ . ܟܕ ܥܡܝ ܬܪܝܢ ܦܪܘܩܝܢ
16 I came to the Ascendant and descended, all the while with me pairwise guardians
ܕܐܘܪܚܐ ܕܚܕܠܐ ܘܥܛܠܐ . ܘܐܢܐ ܫܒܪ ܐܢܐ ܠܡܪܕܝܗ
17 The Way was hard and formidable and I a youngling growing through chastisement.
ܥܒܪܬ ܬܚܘܡܝ ܡܝܫܢ . ܨܘܒܐ ܕܬܓܪ ܡܕܢܚܐ
18 I crossed over the limits of searching of Moses, rising above the Vaishya Souks
ܘܡܛܝܬ ܠܐܪܥ ܒܒܠ . ܘܥܠܬ ܒܫܘܪܝܗ ܕܗܪܒܘܓ
19 And I made Advent to the earthly gate of God, the pupil of his eye, and raised the walls of the Shudra
ܢܚܬܬ ܠܝ ܠܓܘ ܡܨܪܝܢ . ܘܡܠܘܝܢܝ ܡܢܝ ܦܪܫܘ
20 I descended to the midst of Egypt and my funeral cortege separated from me.

I own up to making up Shudra but the word is transliterated Sharbug perhaps Sherbourg that place you take the ferry from is closer in transliteration but it's a hapax legomenon and so why not. Why not that's your reason. It may not convince all the scholars but one guy has suggested Sodom and his arguments convince no one either.

Friday, January 22, 2010

Flash

We interrupt this transmission with a personalized translation of the Hymn of the Pearl, itself a probable older gnostic/phoenician fairy tale attributed to Bardaisan.

The Syriac Font used is Estrangelo Edessa from the freeware Beth Mardutho set of Kiraz

Doctrinal hymn of Yehuda Taoma apostle of in the land of Hinduia

ܟܕ ܐܢܐ ܫܒܪ ܝܠܘܕ ܘܥܡܪ ܒܡܠܟܘܬܝ ܒܝܬ ܐܒܝ

1 When I was an infant and a suckling and dwelling in my kingdom the house of my father

ܘܒܥܘܬܪܐ ܘܒܓܐܘܬܐ ܕܡܪܒܝܢܝ ܡܢܚ ܗܘܝܬ

2 roaming in palaces and leisures my fosterers rested me in peace

ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܡܬܢ ܙܘܕܘ ܐܒܗܝ ܫܕܪܘܢܝ

3 From Madinah my parents equipped me tardy with food and language skills and their blessings and sent me free commissioned

ܘܡܢ ܥܘܬܪܐ ܕܒܝܬ ܓܙܢ ܐܟܒܪ ܨܡܕܘ ܠܝ ܡܘܒܠܐ

4 And from the superabundance of the sanctuary perchance they bound me to a burdensome mitre

ܣܓܝܐܐ ܗܝ ܘܩܠܝܠܐ ܕܐܢܐ ܠܚܘܕܝ ܐܫܩܠܝܗ

5 .It for me was old and full and fast and light so that I only could bear and wear it. (or I could bear and wear the circlet)

ܕܗܒܐ ܗܝ ܕܒܝܬ ܥܠܝܐ . ܘܣܐܡܐ ܪܓܙܟ ܪܒܬܐ

6 T'was of Gold from on High and silver from Great Gaza

ܘܩܪܟܕܙܝ ܗܙܕܘ . ܘܦܬܘܬܟܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܩܫܢ

7 Charkdony from Hindia and piedstone from the House of Cush

ܘܚܙܩܘܢ ܒܐܕܡܘܗ . ܕܠܦܪܙܠܐ ܗܝ ܫܚܩܐ

8 They girded my loins in adamantine in an iron pelican

ܘܐܫܠܚܘܢܝ ܠܙܗܝܘܬܐ ܕܒܚܘܒܗܘܢ ܥܒܕܘܗ ܠܝ

9 They sent me stripped of my shining in which they had sold me as a debt bondsman

ܘܠܬܘܓܝ ܕܙܚܘܪܝܬ ܕܥܠ ܩܘܡܬܝ ܡܡܫܚ ܙܩܕܪ

10 And to annoint me in the scarlet of return bespoke for my ashrama


Admittedly it doesn't make much sense. And don't blame me mate I didn't write this stuff. Coz that is the point translating into simple english a gnostic/phoenician fairy tale so that it makes complete sense is to comprehensively miss the point. Ten lines down 95 to go. Then when we return we shall to a new versified version of the Gospel of Mathew prepared by a deceased Syro-Malabar priest monk who never having attended University to study but merely lived prayed and breathed the Syriac will have come up with something well worth a new translation. Got my MA dissertation right there if you ask me. And it's a suck up to SEERI because he was a priest/bishop beloved of SEERI, the Syriac is published by SEERI and as yet no takers for an English Translation. So long as they don't get me for Heresy ah well there I can see a problem what do you mean don't blame me I just translate the stuff are you certain that's a possible translation. yeah.

Friday, November 27, 2009

The Krazuta of Mati 1 1-17

Work in Progress
Gospel of Matthew in Syriac with notes

In response to news in the London and Manchester Garden of the existence of an infernal interweb of indeterminate size where Googol and other search engines durst not travel, there needs must also exist following the doctrine of correspondences and the universal application of Yin and Yang, a supernal interweb of light love truth equally impervious to Googol and its engines. And there is this site.

ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܬܝ
ܩܦܠܐܘܢ ܐ
ܟܬܒܐ ܕܝܠܝܕܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܒܕܗ ܕܐܒܪܗܡ
The writing about those born belonging to ܝܠܕ is the verb to give birth ܗ anticipates the object being a pronominal suffix the prefix ܕܝܠ emphasizes the genitive case of the object. The Mshiha known here as Isho' son of Doid son of Abrhm

ܐܒܪܗܡ ܐܘܠܕ ܠܐܝܣܚܩ ܐܝܣܚܩ ܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ ܝܥܩܘܒ ܐܘܠܕ ܠܝܗܕܐ ܘܠܐܚܘܗܝ
ܐܚܘܗܝ is plural of ܐܚܐ with the third person singular suffix (of him) ܐܘܠܕ is aphel of ܝܠܕ to beget
ܝܗܘܕܐ ܐܘܠܕ ܠܦܪܨ ܘܠܙܪܚ ܡܢ ܬܡܪ ܦܪܨ ܐܘܠܕ ܠܚܨܪܘܢ ܚܨܪܘܢ ܐܘܠܕ ܠܐܪܡ ܐܪܡ ܐܘܠܕ ܠܥܡܝܢܕܒ ܥܡܝܢܕܒ ܐܘܠܕ ܠܢܚܫܘܢ ܢܚܫܘܢ ܐܘܠܕ ܠܣܠܡܘܢ ܣܠܡܘܢ ܐܘܠܕ ܠܒܥܙ ܡܢ ܪܚܒ ܒܥܙ ܐܘܠܕ ܠܥܘܒܝܕ ܡܢ ܪܥܘܬ ܥܘܒܝܕ ܐܘܠܕ ܠܐܝܫܝ
Vowel points make a difference but Aram is the father of Aminedab not Ram and I would have transliterated Jesse as Aish perfectly decent name in these parts (Aishwarya Rai) if perhaps a bit of girl's name.
ܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܐܘܠܕ ܠܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܐܢܬܬܗ ܒܐܘܪܝܐ
And I would have rendered it Shlimon from the wife of 'Oria
ܫܠܝܡܘܢ ܐܘܠܕ ܠܪܚܒܥܡ ܪܚܒܥܡ ܐܘܠܕ ܠܐܒܝܐ ܐܒܝܐ ܐܘܠܕ ܠܐܣܐ ܐܣܐ ܐܘܠܕ ܠܝܗܘܫܦܓ ܝܗܘܫܦܓ ܐܘܠܕ ܠܝܘܪܡ ܝܘܪܡ ܐܘܠܕ ܠܥܘܙܝܐ ܥܘܙܝܐ ܐܘܠܕ ܠܝܘܬܡ ܝܘܬܡ ܐܘܠܕ ܠܐܚܙ ܐܚܙ ܐܘܠܕ ܠܚܙܩܝܐ ܚܙܩܝܐ ܐܘܠܕ ܠܡܢܫܐ ܡܢܫܐ ܐܘܠܕ ܠܐܡܘܢ ܐܡܘܢ ܐܘܠܕ ܠܝܘܫܝܐ ܝܘܫܝܐ ܐܘܠܕ ܠܝܘܟܢܝܐ ܘܠܐܚܘܗܝ

ܒܓܠܘܬܐ ܪܒܒܠ
From the captivity of Babel
ܘܡܢ ܒܬܪ ܓܠܘܬܐ ܕܝܢ ܪܒܒܠ ܝܘܟܢܝܐ ܐܘܠܕ ܠܫܠܬܐܝܠ ܫܠܬܐܝܠ ܐܘܠܕ ܠܙܘܪܒܒܠ ܙܘܪܒܒܠ ܐܘܠܕ ܠܐܒܝܘܕ ܐܒܝܘܕ ܐܘܠܕ ܠܐܠܝܩܝܡ ܐܠܝܩܝܡ ܐܘܠܕ ܠܐܙܘܪ ܐܙܘܪ ܐܘܠܪ ܠܙܪܘܩ
ܙܪܘܩ Zadok is not to be confounded with Zardoz from the Sir Sean film bearing that name
ܙܪܘܩ ܐܘܠܕ ܠܐܟܝܢ
small discrepancy again 'Akin not 'Akim
ܐܟܝܢ ܐܘܠܕ ܠܐܠܝܘܕ ܐܠܝܘܕ ܐܘܠܕ ܠܐܠܝܥܙܪ ܐܠܝܥܙܪ ܐܘܠܕ ܠܡܬܢ ܡܬܢ ܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ ܝܥܩܘܒ ܐܘܠܕ ܠܝܘܣܦ ܓܒܪܗ ܕܡܪܝܡ ܕܡܢܗ
ܓܒܪܗ from ܓܒܪܐ with the anticipatory feminine 3rd F S suffix, the man of her of Mariam of whom
ܐܬܝܠܕ ܝܫܘܥ ܕܡܬܩܪܐ ܡܫܝܚܐ
suckled ܐܬܝܠ who became the Mshiha combines ta'eb and messiah the one who is to come and the annointed one
ܟܠܗܝܢ ܗܟܝܠ ܫܪܒܐ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܥܕܡܐ ܠܕܘܝܕ ܫܪܒܐ ܐܪܒܥܣܪܐ ܘܡܢ ܕܘܝܕ ܥܕܡܐ ܠܓܠܘܬܐ ܕܒܒܠ ܫܪܒܬܐ ܐܪܒܥܣܪܐ ܘܡܢ ܓܠܘܬܐ ܕܒܒܠ ܥܕܡܐ ܠܡܫܝܚܐ ܫܪܒܬܐ ܐܪܒܥܣܪܐ