Friday, November 27, 2009

The Krazuta of Mati 1 1-17

Work in Progress
Gospel of Matthew in Syriac with notes

In response to news in the London and Manchester Garden of the existence of an infernal interweb of indeterminate size where Googol and other search engines durst not travel, there needs must also exist following the doctrine of correspondences and the universal application of Yin and Yang, a supernal interweb of light love truth equally impervious to Googol and its engines. And there is this site.

ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܬܝ
ܩܦܠܐܘܢ ܐ
ܟܬܒܐ ܕܝܠܝܕܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܒܕܗ ܕܐܒܪܗܡ
The writing about those born belonging to ܝܠܕ is the verb to give birth ܗ anticipates the object being a pronominal suffix the prefix ܕܝܠ emphasizes the genitive case of the object. The Mshiha known here as Isho' son of Doid son of Abrhm

ܐܒܪܗܡ ܐܘܠܕ ܠܐܝܣܚܩ ܐܝܣܚܩ ܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ ܝܥܩܘܒ ܐܘܠܕ ܠܝܗܕܐ ܘܠܐܚܘܗܝ
ܐܚܘܗܝ is plural of ܐܚܐ with the third person singular suffix (of him) ܐܘܠܕ is aphel of ܝܠܕ to beget
ܝܗܘܕܐ ܐܘܠܕ ܠܦܪܨ ܘܠܙܪܚ ܡܢ ܬܡܪ ܦܪܨ ܐܘܠܕ ܠܚܨܪܘܢ ܚܨܪܘܢ ܐܘܠܕ ܠܐܪܡ ܐܪܡ ܐܘܠܕ ܠܥܡܝܢܕܒ ܥܡܝܢܕܒ ܐܘܠܕ ܠܢܚܫܘܢ ܢܚܫܘܢ ܐܘܠܕ ܠܣܠܡܘܢ ܣܠܡܘܢ ܐܘܠܕ ܠܒܥܙ ܡܢ ܪܚܒ ܒܥܙ ܐܘܠܕ ܠܥܘܒܝܕ ܡܢ ܪܥܘܬ ܥܘܒܝܕ ܐܘܠܕ ܠܐܝܫܝ
Vowel points make a difference but Aram is the father of Aminedab not Ram and I would have transliterated Jesse as Aish perfectly decent name in these parts (Aishwarya Rai) if perhaps a bit of girl's name.
ܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܐܘܠܕ ܠܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܐܢܬܬܗ ܒܐܘܪܝܐ
And I would have rendered it Shlimon from the wife of 'Oria
ܫܠܝܡܘܢ ܐܘܠܕ ܠܪܚܒܥܡ ܪܚܒܥܡ ܐܘܠܕ ܠܐܒܝܐ ܐܒܝܐ ܐܘܠܕ ܠܐܣܐ ܐܣܐ ܐܘܠܕ ܠܝܗܘܫܦܓ ܝܗܘܫܦܓ ܐܘܠܕ ܠܝܘܪܡ ܝܘܪܡ ܐܘܠܕ ܠܥܘܙܝܐ ܥܘܙܝܐ ܐܘܠܕ ܠܝܘܬܡ ܝܘܬܡ ܐܘܠܕ ܠܐܚܙ ܐܚܙ ܐܘܠܕ ܠܚܙܩܝܐ ܚܙܩܝܐ ܐܘܠܕ ܠܡܢܫܐ ܡܢܫܐ ܐܘܠܕ ܠܐܡܘܢ ܐܡܘܢ ܐܘܠܕ ܠܝܘܫܝܐ ܝܘܫܝܐ ܐܘܠܕ ܠܝܘܟܢܝܐ ܘܠܐܚܘܗܝ

ܒܓܠܘܬܐ ܪܒܒܠ
From the captivity of Babel
ܘܡܢ ܒܬܪ ܓܠܘܬܐ ܕܝܢ ܪܒܒܠ ܝܘܟܢܝܐ ܐܘܠܕ ܠܫܠܬܐܝܠ ܫܠܬܐܝܠ ܐܘܠܕ ܠܙܘܪܒܒܠ ܙܘܪܒܒܠ ܐܘܠܕ ܠܐܒܝܘܕ ܐܒܝܘܕ ܐܘܠܕ ܠܐܠܝܩܝܡ ܐܠܝܩܝܡ ܐܘܠܕ ܠܐܙܘܪ ܐܙܘܪ ܐܘܠܪ ܠܙܪܘܩ
ܙܪܘܩ Zadok is not to be confounded with Zardoz from the Sir Sean film bearing that name
ܙܪܘܩ ܐܘܠܕ ܠܐܟܝܢ
small discrepancy again 'Akin not 'Akim
ܐܟܝܢ ܐܘܠܕ ܠܐܠܝܘܕ ܐܠܝܘܕ ܐܘܠܕ ܠܐܠܝܥܙܪ ܐܠܝܥܙܪ ܐܘܠܕ ܠܡܬܢ ܡܬܢ ܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ ܝܥܩܘܒ ܐܘܠܕ ܠܝܘܣܦ ܓܒܪܗ ܕܡܪܝܡ ܕܡܢܗ
ܓܒܪܗ from ܓܒܪܐ with the anticipatory feminine 3rd F S suffix, the man of her of Mariam of whom
ܐܬܝܠܕ ܝܫܘܥ ܕܡܬܩܪܐ ܡܫܝܚܐ
suckled ܐܬܝܠ who became the Mshiha combines ta'eb and messiah the one who is to come and the annointed one
ܟܠܗܝܢ ܗܟܝܠ ܫܪܒܐ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܥܕܡܐ ܠܕܘܝܕ ܫܪܒܐ ܐܪܒܥܣܪܐ ܘܡܢ ܕܘܝܕ ܥܕܡܐ ܠܓܠܘܬܐ ܕܒܒܠ ܫܪܒܬܐ ܐܪܒܥܣܪܐ ܘܡܢ ܓܠܘܬܐ ܕܒܒܠ ܥܕܡܐ ܠܡܫܝܚܐ ܫܪܒܬܐ ܐܪܒܥܣܪܐ

No comments:

Post a Comment